RECURSOS INFORMÀTICS A DISPOSICIÓ COL·LEGIAL

Equip informàtic complert. Programes tècnics de disseny, càlcul d'estructures, i de dibuix tècnic. Dos punts de connexió d'lnternet.

SECRETARIA TÈCNICA

Té la responsabilitat del visat i informa sobre el procediment de visat que utilitza el Col·legi. Assessora sobre tots els aspectes tècnics en matèria de projectes, normes tècniques i legislació.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Per a tots els professionals col·legiats que ho necessitin.

PRÉSTEC D'EQUIPS DE MESURA

Sonómetres, analitzador de xarxes...

NORMATIVES I LEGISLACIÓ. BOE, DOGC, BOPT, DOCE

Novetats en legislació i normatives incloses les comunitats autònomes (es facilita informació en format electrònic). Informació del contingut de normes UNE (AENOR). Ordenances medioambientals (lIAA), d'incendis, de construcció i d'urbanisme de municipis de Catalunya.

BIBLIOTECA
 

Préstec i consulta de llibres i publicacions.

COMUNICACIÓ 
 

Circulars informatives. Web informatiu del CETIT: És I'eina que més esta desenvolupant-se en la qual es troba informació dels nous serveis com el CETITDOC, visat telemàtic i informació tècnica, a més dels serveis que es van generant. El nostre web té l'adreça www.cetit.es