COL·LEGIACIÓ ON-LINE 

Informa't al col·legi al 977251877 o a informacio@cetit.org


COL·LEGIACIÓ PRESENCIAL

D'acord amb el que estableix l'article 50 dels nostres Estatuts, la documentació necessària per col·legiar-se al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona és

  • Original i fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud de títol.
  • Fotocopia del DNI.
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc/caixa per al cobrament de les quotes col·legials (20 dígits). 
  • Omplir l'imprès de col·legiació.
QUOTES

La quota d'inscripció dels drets col·legials i la quota col·legial es carregarà en el teu compte bancari una vegada que la Junta de Govern hagi aprovat la teva sol·licitud.

EXEMPTS

Estan exemptes de pagament de la quota d'inscripció dels drets col·legials, les persones procedents d'un altre col·legi o els que han tingut la 'condició d'estudiant del CETIT   en el curs anterior (d'octubre a octubre), aquests últims al col·legiar-se en l'any que acabin els estudis estaran exempts de pagament dels drets de col·legiació anual el primer any.

Queden exempts del pagament de la quota col·legial els col·legiats que passin a la situació de jubilat a partir dels 65 anys o en el moment de cessament d'activitat de més de 65 anys i que portin col·legiat al CETIT deu anys d'antiguitat.